https://swiatsypialni.com.pl uses cookies stored on your computer. If you do not agree to this, you can disable cookies on your browser.
Slider
Wygraj materac!

Wygraj materac lub poduszkę!

 Drodzy klienci!

Świętujcie razem z nami! Z okazji otwarcia nowego salonu w Cieszynie zorganizowaliśmy dla was konkurs.

Do wygrania jest materac termoelastyczny Salsa 160×200 oraz dwie poduszki piankowe.

W najbliższych dniach na terenie Cieszyna rozdamy ulotki z kuponem konkursowym. Kupony będą również dostępne w salonie w Cieszynie – C.H. Liburnia, ul. Liburnia 47.

Wypełniony kupon wystarczy wrzucić do urny, którą znajdziecie w sklepie. Zapraszamy do udziału!

 

 

 

Regulamin konkursu „Wygraj materac w Świecie Sypialni”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Wygraj materac w Świecie Sypialni („Konkurs”)

2. Organizatorem Konkursu jest Sebastian Gaweł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GAWE, Sebastian Gaweł ul. Kolista 105n/1, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372245613, REGON 072718141, adres email: sklep@swiatsypialni.com.pl („Organizator”)

3. Konkurs zostanie przeprowadzony poprzez rozkolportowanie ulotek konkursowych na terenie miasta Cieszyn oraz w salonie Świat Sypialni, C.H. Liburnia, ul. Liburnia 47, 43-400 Cieszyn

4. Nagrody w Konkursie fundowane są przez Organizatora.

5.  Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.  Konkurs będzie realizowany od 20.12.2017 – 18.02.2017

7. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

9. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

10. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.swiatsypialni.com.pl.

11. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

2. Zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego kuponu konkursowego do salonu organizatora znajdującego się pod adresem:

C.H. Liburnia, ul. Liburnia 47, 43-400 Cieszyn

4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie, jeżeli Uczestnik ten lub jego zgłoszenie, nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Jedna osoba może złożyć tylko jeden kupon konkursowy. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, który zgłosił więcej niż jeden kupon.

 6. Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

III. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

– materac SALSA Velvet Hilding 160×200 cm o wartości 1699,00 zł,

– dwie poduszki Hilding o wartości 219,00 zł każda.

2. Spośród złożonych kuponów zostaną wylosowani trzej laureaci nagród.

3. Losowanie nagród odbędzie się w salonie Organizatora – C.H. Liburnia, ul. Liburnia 47, 43-400 Cieszyn, w dniu. 19.02.2017 o godz. 12:30.

4. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na fanpagu salonu (www.facebook.com/SwiatSypialniCieszyn) oraz powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną.

5. Otrzymaną nagrodę należy odebrać osobiście z salonu Organizatora C.H. Liburnia, ul. Liburnia 47, 43-400 Cieszyn, w terminie 10 dni od powiadomienia o wygranej.

6. Istnieje możliwość wymiany nagrody na inny model materaca lub poduszki. W przypadku wymiany na droższy model należy przed odbiorem nagrody uiścić różnicę w cenie. W przypadku wymiany na tańszy model różnica w cenie nie zostanie zwrócona.

7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

8. W konkursie mogą wziąć udział klienci, którzy dokonają zakupu w naszym salonie w trakcie trwania konkursu. W przypadku wygranej klientowi zostanie zwrócona równowartość za zakupiony jeden materac lub jedną poduszkę, maksymalnie w wysokości przewidzianej nagrody.

IV. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) . Organizator stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu ogłoszenia wyników Konkursu i przekazanie nagród. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi na fanpagu salonu.

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Uczestnik ponadto ma prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

V.  REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 2 Regulaminu.

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, numer telefonu wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

2.  Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

3.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.